Alle innlegg av Odd-Erik Martinsen

Ny rapport – Stor salamander på Hedmarken

Ode-Kise1_20130907

Ståle Sørensen i Våtmarksgruppa har laget en svært interessant og god rapport om lokaliteter med stor salamander på Hedmarken. Den kan lastes ned her


Målet med arbeidet og rapporten har vært å:

– dokumentere status for de kjente lokalitetene med stor salamander

– bidra til at grunneierne av de aktuelle lokalitetene får bedre kunnskap om arten og dermed også blir bedre i stand til å ta hensyn til artens behov

– bidra til å sikre en arealforvaltning som ivaretar stor salamander på Hedmarken.

Fuglenes dag på Starene feltstasjon lørdag 30. mai 15

Miljøagentene, Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening arrangerer Fuglenes dag lørdag 30. mai 15. På Starene feltstasjon blir det da flere aktiviteter fra kl 11 til 14.


Alle interesserte ønskes velkommen til å se ringmerking av fugl, snekre fuglekasser og å fange småkryp i ferskvann og på land. Det blir også natursti / fuglekonkurranse.

Program:

11.15: Småkryp i dammen

11.30: Amfibier

11.45: Ringmerking og trekkfugler

13.45: Trekning av konkurranser

NOFs Fuglevernpris for 2015 til Våtmarksgruppa

fuglevernsprisen_2015

En gledelig overrasket Per Nøkleby (t.h.) kunne motta Fuglevernprisen 2015 på vegne av vinnerne Våtmarksgruppa i NOF avd. Hedmark. NOFs styreleder Simon Rye (t.v.) overrakte diplom og gavekort. (Opphavsrett: Magne Myklebust)

Fuglevernprisen 2015 ble tildelt Våtmarksgruppa til NOF avd. Hedmark.


Prisen ble tildelt under Norsk ornitologisk forenings årsmøte i Tønsberg, «for en utrolig innsats med restaurering og nyetablering av våtmark og dammer på over 100 lokaliteter i sitt fylke siden 1990.» Per Nøkleby mottok på vegne av Våtmarksgruppa prisdiplom og gavekort på kr 30 000 fra NOF.

Ta turen til Starene

Dam1

Det har vært en fin april med mye fugl på Starene. Flomdammen er på veg ned, men det er fortsatt mye vann i tilknytning til dammene. Feltstasjonen er nå også helt ferdig!


Fortsatt kan man få mange fine fugleopplevelser under vårtrekket på Starene. Flomdammen er i ferd med å bli borte, men det er fortsatt mye vann i tilknytning til dammene. Gjennom vinteren er dammene ytterligere utvidet med ei ny vik i Starholtjernet. Det er også gravd ut et tjern i Meanderdammen, som er et tidligere elveleie av Svartelva.

I april har det vært stor aktivitet ved feltstasjonen, med bl a ulike arrangementer i NOF-regi, besøk fra skoler og høgskoler og speideraktiviteter. Videre utover sommeren er det også planlagt en rekke arrangementer. Men fortsatt er det plass til mer aktivitet. Se egen sak om bruk av Starene feltstasjon i 2015.

Feltstasjonen er nå helt ferdigstilt gjennom at også uthuset med do ble ferdig i april.

Restaurering og nygraving, Meripytten i Lier

Meripytten i Lier kommune er et eksempel på et kombinert restaurering- og nygravings prosjekt. Meripytten er et skogstjern som var i ferd med å gro helt igjen.


Fra en lengere prosjektbeskrivelse fra Våtmarksgruppa sakser vi:«Tjernet bærer preg av å være et dystroft tjern med store flytetorver. Hvis det ikke gjøres tiltak i tjernet vil det gro helt igjen.» For å forbedre vannkvaliteten i Meripytten vil vi foreslå at bekkesiget som nå eksisterer utvides slik at en fra elva Egga får en jevn og stabil vanntilførsel til tjernet.»« Vi foreslår ar det graves ute en bekk på ca. 1 meters bredde fra elva og ned til Meripytten. Det legge inn noen større steiner og graves ut kulper»« Det mest praktiske og økonomiske løsningen vil være å renske opp tjernet fra land og fjerne bunn avsetning og flytetorv så langt ut en kommer med skuffa»

Arbeidet med å restaurere Meirpytten har foregått i 2013/14. Videoen viser hvordan en har fått tilbake et større vannspeil syd i tjernet og langs land. Den viser også bekken som er gravd opp fra elva Egga. Vanntilførselen fra elva til bekken reguleres slik at det blir en stabil vanngjennomstrømming i tjernet.

Entreprenør Ruud Olsen fra Stange har stått for utgraving. Lokal entreprenør skal gjøre finpussen når massen får satt seg. Grus og jordmassene rundt tjern og bekk blir sådd til i 2015.

Prosjekt stor salamander

OF_S-Raa1_07

Fylkesmannen i Hedmark har gitt Våtmarksgruppa økonomisk tilskudd til et storsalamanderprosjekt. Det etableres fem nye potensielle dammer for arten i Stange vestbygd. Bestandssituasjonen og naturlig spredning av stor salamander skal så følges ut 2019.


Stor salamander regnes som en svært sjelden amfibieart i Norge, og den er foreslått som prioritert art i forvaltningen. Stange vestbygd framstår som et kjerneområde for arten på Hedmarken med 10-12 kjente forekomster. Det finnes også andre litt mer isolerte forekomster i Hamar og Ringsaker.

Dammene med stor salamander ligger gjerne i grenseområdene mellom jordbrukslandskapet og barskog. Det ser også ut til at arten foretrekker relativt dype dammer. Våtmarksgruppa har allerede vært involvert i etablering av om lag 15 slike dammer i Stange vestbygd. Prosjektet gir nå rom for graving av fem nye gjennom 2014 og 15. Tanken er at tiltaket skal sikre og bygge opp bestanden av stor salamander. Videre oppfølging av lokalitetene skal også gi mer erfaring med artens biotopvalg og spredningsmønster. Utsetting av noen individer i enkelte av de nye dammene vil også bli vurdert, forutsatt at Miljødirektoratet gir egen tillatelse til dette.

Fylkesmannen har bevilget 200.000 kr til prosjektet. Resultatene planlegges publisert i en faglig rapport etter endt feltoppfølging i 2019.

Allerede flomdam på Starene

flomdam_090314

Flomdammen på Starene 9. mars 2014. Foto: Jon Lurås

Vi har fått legge ut et bilde som Jon Lurås tok av flomdammen på Starene 9. mars. Den etter hvert så kjente flomdammen kom rekordtidlig i år. Kanadagjess, stokkender og et femtitalls svaner er allerede på plass. Så får vi se om våren faktisk har kommet, eller om vinteren kommer tilbake en stund til. Fine forhold for en fugletur til Starene er det i hvert fall akkurat nå! De siste årene har det på det meste vært et par tusen vannfugl i flomdammen under vårtrekket.

Bruk av Starene feltstasjon

Starene feltstasjon kan leies til møter, andre dagopplegg eller overnatting. Det er satt opp ei liste over ansvarlig kontaktperson fra husstyret den enkelte måned gjennom året.


Feltstasjonen har stort møte-/oppholdsrom, kjøkkenkrok, ett soverom og eget ringmerkingsrom.

Ønsker du å overnatte eller leie feltstasjonen, kontakt husstyret, som i 2014 har fordelt ansvaret gjennom året slik:

Januar: Carl Knoff

Februar: Hans Bjaanes

Mars: Jan Fredrik B. Iversen

April: Trond Vidar Vedum

Mai: Carl Knoff

Juni: Hans Bjaanes

Juli: Jan Fredrik B. Iversen

August: Trond Vidar Vedum

September: Carl Knoff

Oktober: Hans Bjaanes

November: Jan Fredrik B. Iversen

Desember: Trond Vidar Vedum

Telefoner:

Carl Knoff: 950 46 143

Hans Bjaanes: 992 33 078

Jan Fredrik Iversen: 928 39 018

Trond Vidar Vedum: 995 84 460

Overnatting i egen sovepose: 100 kr.