Fugler

Tilbake til biologisk mangfold

Horndyker

Horndykker

Horndyker

Kvinand

Horndyker

Buskskvett

Fugler

En rekke fuglearter er også knyttet til dammer og mindre tjern. På Hedemarken hekker den fargerike horndykkeren i flere av dammene som er etablert. Det samme gjør sivhøna. Denne riksefuglen bygger reiret godt skjult i vannvegetasjonen og lever av planter og smådyr som den finner i vannet. Stokkand og krikkand tar også gjerne i bruk mindre dammer og tjern som hekkeområder. Rugeholker for kvinand er satt opp ved så godt som alle de restaurerte og nyanlagte dammene på Hedemarken. Det er derfor svært gledelig å konstatere at arten har etablert seg i flertallet av disse.

Den store insektproduksjonen i og ved slike vannansamlinger gjør at mange fuglearter søker til damområder og luftrommet over dammene for å finne mat. Tårnseiler, låvesvale og taksvale kan ofte observeres i store antall i flukt over dammene på matleting. Dammene har også en viktig funksjon som drikkevannsreservoar for disse artene. Linerla liker også å flagre i strandsonen eller lavt over vannet på jakt etter insekter.

Dammer i jordbrukslandskapet har ofte tett og frodig vegetasjon i vannet og i strandsonen. Dette gjør at blant annet sivspurv, svart-hvit fluesnapper, buskskvett og flere sangerarter finner attraktive biotoper. Ved dammene på Hedemarken har det også år om annet dukket opp sjeldenheter som nattergal, gresshoppesanger og myrsanger.