Våtmarker

Hva er våtmark?

Våtmarker er naturtyper der vann og fuktige områder utgjør en betydelig del av landskapets karakter. De kan være naturlige eller kunstige, permanente eller midlertidige. Vannet kan være stillestående eller rennende. Som våtmark regnes blant annet:

– Sumpområder og myrer av alle slag
– Dammer og tjern
– Grunne, vegetasjonsrike småvann og innsjøer
– Grunne bukter og viker
– Deltaområder

Verdien av våtmark

Tidligere har våtmarker ofte blitt betraktet som bortimot verdiløs natur. Begrepet «vassjukt» har nok sin opprinnelse i en slik forestilling. Det er imidlertid knyttet en rekke verdier til våtmarker som til sammen gjør at denne naturtypen har en svært viktig økologisk funksjon:
Våtmarker er ofte produktive naturtyper. Dette gir grunnlag for et rikt og variert plante- og dyreliv.

– Våtmarker er viktige hekke-, beite- og rasteplasser for en rekke fuglearter.
– Våtmarker bidrar til å skape et variert landskapsbilde.
– Våtmarker virker som naturlige renseanlegg.
– Våtmarker har stor kapasitet til å lagre vann og har derfor en viktig flomdempende effekt.
– Våtmarker er viktige i undervisnings- og forskningssammenheng, og de bidrar til å øke natur opplevelsen.

Fordi artsmangfoldet er spesielt stort i våtmarker, er det en viktig oppgave å bevare, skjøtte og eventuelt restaurere disse «biologiske oasene».

Hva truer våtmarkene?

Vi har fremdeles mange flotte våtmarksområder i Hedmark, både i fjellet, i barskogen og i jordbrukslandskapet.

Men i årenes løp er mange verdifulle områder gått tapt. Nedbyggingen til bolig-, industri- og vegformål, drenering og oppdyrking, utfylling, kanalisering og forurensing er eksempler på trusler mot våtmarker.

For det biologiske mangfoldet har utviklingen i jordbrukslandskapet de siste tiårene vært uheldig. Bekkedrag og våtmarker er drenert og dyrket opp, skogholt og andre rester av naturlige biotoper er blitt borte. Mange av de gamle gårdsdammene er fylt igjen. Å ta vare på restbiotopene i jordbrukslandskapet, eventuelt restaurere eller gjenskape disse, er en viktig utfordring i årene framover.