Velkommen til NOF avd. Hedmark – Våtmarksgruppa

På disse sidene vil du få informasjon om hva Våtmarksgruppa i NOF avd. Hedmark er, hva vi arbeider med. Som navnet på gruppa vår tilsier er vi spesielt opptatt av våtmarker og deres viktighet i forhold til det biologiske mangfoldet. Et eget søkbart register over de prosjektene vi har fått etablert beskriver og viser mange eksempler på dammer både før og etter etablering. For utdypende informasjon om disse emnene viser vi til trykksaken «Veileder for miljøtiltak» som Våtmarksgruppa har utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark.

Ny dam på Nordvi i Stange med finansiering fra Korona-midler

I juni 2020 hadde Korona-pandemien satt sine klør i Norge, med store følger for næringslivet. Regjeringen satte da av midler til gode miljø-prosjekter som var «gryteklare» og kunne iverksettes raskt. Fylkesmannen i Innlandet (nå Statsforvalteren) tok da kontakt med våtmarksgruppa for å høre om vi hadde noen prosjekter som kunne iverksettes umiddelbart. Og det hadde vi!

Våtmarksgruppa foreslo å etablere ny dam på Nordvi, som erstatning for en svært verdifull dam som var i ferd med å tørrlegges på grunn av grøfting. Med en velvillig grunneier på laget skjedde prosjektarbeidet på rekordtid. 8. desember 2020 var en ny dam på 6 daa ferdigstilt. Det tar nok en del år før den blir like rik som den dammen vi mistet, men vi har stor tro på at denne dammen vil utvikle seg til en rik biotop.

FUGLENES DAG 25 MAI 2019

Fuglenes dag ble også i år et meget vellykket arrangement på Starene feltstasjon. Mange barnefamilier møtte opp og barna hadde mange aktiviteter å velge mellom. Fuglekassesnekring, fangst av smådyr i dammen og Tegn en fugl. Engasjementet var stort og begeistring var det over alle småkryp som ble fanget i dammen.

Overraskende var det at også salamander var blant dyra barna fanget. Ca. 30 tegninger av fugl ble hengt opp og beundret. Disse vil bli samlet i en egen mappe på stasjonen.

Som vanlig var det ringmerking av fugl. Det foregikk i to omganger og mange arter ble fanget og beundret.

En konkurranse der barn og voksne skulle skrive ned navnet på utstoppede fugler var som vanlig med. De fleste premiene hadde vi fått fra forretninger på Hamar.

Ved siden av servering av brus, kaffe og kringle ble det tid til et lite kåseri om nyhetene i fugleverdenen akkurat nå.

RIKT FUGLELIV PÅ STARENE

Denne våren har det vært gjort mange fugleobservasjoner på Starene. Store menger med kortnebbgås oppholdt seg i Flomdammen over lengre tid (se bildet over). Tundragås, grågås, sædgås og kanadagås var andre gåsearter i Flomdammen. Tranene var også tallrike i månedskiftet april/mai.

I begynnelsen av juni har vi observert sothøne, horndykker i Starholtjernet. Et stort antall med stokkender, kvinender og krikkender bruker tjernet daglig.

En tur til Starene anbefales også for å oppleve rovfugler.
Lerkefalk og tårnfalk hekker i området. Fjellvåk, musvåk og myrhauk sees jevnlig.

De første dagene i juni har vi fått inn rapporter på mange syngende fugler. Sivsanger, myrsanger og gresshoppesanger er blant disse.
Vaktel er også hørt.STOR AKTIVITET I VÅTMARKSGRUPPA

Miljøengasjementet er stort for tida. Dette merker våtmarksgruppa med en rekke henvendelser om hjelp til å anlegge dammer for fugler, amfibier og insekter. I 2018 ble det gravd flere store og mindre tjern, de fleste i Hedmark.

Grupper kommer fra andre fylker for å se på våre prosjekter og for å høre hvordan vi arbeider.

Vi har tre større prosjekter som har fått støtte fra fylkesmannnen og som vi vil grave ut høsten 2019. To i Stange kommune og ett i Ringsaker.

Vi har også planlagt et tjern ved Mengshol i Ringsaker som vil bli med i neste års søknadsrunde.  

Ny rapport – Stor salamander på Hedmarken

Ode-Kise1_20130907

Ståle Sørensen i Våtmarksgruppa har laget en svært interessant og god rapport om lokaliteter med stor salamander på Hedmarken. Den kan lastes ned her


Målet med arbeidet og rapporten har vært å:

– dokumentere status for de kjente lokalitetene med stor salamander

– bidra til at grunneierne av de aktuelle lokalitetene får bedre kunnskap om arten og dermed også blir bedre i stand til å ta hensyn til artens behov

– bidra til å sikre en arealforvaltning som ivaretar stor salamander på Hedmarken.

Fuglenes dag på Starene feltstasjon lørdag 30. mai 15

Miljøagentene, Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening arrangerer Fuglenes dag lørdag 30. mai 15. På Starene feltstasjon blir det da flere aktiviteter fra kl 11 til 14.


Alle interesserte ønskes velkommen til å se ringmerking av fugl, snekre fuglekasser og å fange småkryp i ferskvann og på land. Det blir også natursti / fuglekonkurranse.

Program:

11.15: Småkryp i dammen

11.30: Amfibier

11.45: Ringmerking og trekkfugler

13.45: Trekning av konkurranser

NOFs Fuglevernpris for 2015 til Våtmarksgruppa

fuglevernsprisen_2015

En gledelig overrasket Per Nøkleby (t.h.) kunne motta Fuglevernprisen 2015 på vegne av vinnerne Våtmarksgruppa i NOF avd. Hedmark. NOFs styreleder Simon Rye (t.v.) overrakte diplom og gavekort. (Opphavsrett: Magne Myklebust)

Fuglevernprisen 2015 ble tildelt Våtmarksgruppa til NOF avd. Hedmark.


Prisen ble tildelt under Norsk ornitologisk forenings årsmøte i Tønsberg, «for en utrolig innsats med restaurering og nyetablering av våtmark og dammer på over 100 lokaliteter i sitt fylke siden 1990.» Per Nøkleby mottok på vegne av Våtmarksgruppa prisdiplom og gavekort på kr 30 000 fra NOF.