Biologisk mangfold

Dammer i jordbrukslandskapet – en biologisk oase

Dammer og andre mindre vannforekomster i jordbrukslandskapet har som regel et svært rikt og variert plante- og dyreliv. Det er derfor en viktig oppgave å bevare, skjøtte og eventuelt restaurere disse biologiske oasene.

Virvelløse dyr

Les mer..

Amfibier

Les mer..

Fugler

Les mer..

Planter

Les mer..

Dam økologi

Dammer er avgrensede økosystemer. Produsentene består av alger, planter og planteplankton som utnytter energien i sollyset. Planteeterne er dyreplankton, som frittsvømmende små krepsdyr (dafnier og vannlopper). Det er snegler og noen fisk som bare spiser planter. Rovfisk 1 spiser smådyrene mens Rovfisk 2 spiser fisker. Gjedde er en typisk Rovfisk 2. De aller fleste dammene som lages er for små til å huse Rovfisk 2. Etter hvert som organismene i dammen dør blir de mat for Nedbryterne. Dette er smådyr og mikroorganismer som lever på dødt materiale. De frigir næringsstoffene ut i vannet slik at Produsentene kan gjøre bruk av dem. Derved er ringen sluttet.