Restaurering og nygraving, Meripytten i Lier

Meripytten i Lier kommune er et eksempel på et kombinert restaurering- og nygravings prosjekt. Meripytten er et skogstjern som var i ferd med å gro helt igjen.


Fra en lengere prosjektbeskrivelse fra Våtmarksgruppa sakser vi:«Tjernet bærer preg av å være et dystroft tjern med store flytetorver. Hvis det ikke gjøres tiltak i tjernet vil det gro helt igjen.» For å forbedre vannkvaliteten i Meripytten vil vi foreslå at bekkesiget som nå eksisterer utvides slik at en fra elva Egga får en jevn og stabil vanntilførsel til tjernet.»« Vi foreslår ar det graves ute en bekk på ca. 1 meters bredde fra elva og ned til Meripytten. Det legge inn noen større steiner og graves ut kulper»« Det mest praktiske og økonomiske løsningen vil være å renske opp tjernet fra land og fjerne bunn avsetning og flytetorv så langt ut en kommer med skuffa»

Arbeidet med å restaurere Meirpytten har foregått i 2013/14. Videoen viser hvordan en har fått tilbake et større vannspeil syd i tjernet og langs land. Den viser også bekken som er gravd opp fra elva Egga. Vanntilførselen fra elva til bekken reguleres slik at det blir en stabil vanngjennomstrømming i tjernet.

Entreprenør Ruud Olsen fra Stange har stått for utgraving. Lokal entreprenør skal gjøre finpussen når massen får satt seg. Grus og jordmassene rundt tjern og bekk blir sådd til i 2015.