Prosjekt stor salamander

OF_S-Raa1_07

Fylkesmannen i Hedmark har gitt Våtmarksgruppa økonomisk tilskudd til et storsalamanderprosjekt. Det etableres fem nye potensielle dammer for arten i Stange vestbygd. Bestandssituasjonen og naturlig spredning av stor salamander skal så følges ut 2019.


Stor salamander regnes som en svært sjelden amfibieart i Norge, og den er foreslått som prioritert art i forvaltningen. Stange vestbygd framstår som et kjerneområde for arten på Hedmarken med 10-12 kjente forekomster. Det finnes også andre litt mer isolerte forekomster i Hamar og Ringsaker.

Dammene med stor salamander ligger gjerne i grenseområdene mellom jordbrukslandskapet og barskog. Det ser også ut til at arten foretrekker relativt dype dammer. Våtmarksgruppa har allerede vært involvert i etablering av om lag 15 slike dammer i Stange vestbygd. Prosjektet gir nå rom for graving av fem nye gjennom 2014 og 15. Tanken er at tiltaket skal sikre og bygge opp bestanden av stor salamander. Videre oppfølging av lokalitetene skal også gi mer erfaring med artens biotopvalg og spredningsmønster. Utsetting av noen individer i enkelte av de nye dammene vil også bli vurdert, forutsatt at Miljødirektoratet gir egen tillatelse til dette.

Fylkesmannen har bevilget 200.000 kr til prosjektet. Resultatene planlegges publisert i en faglig rapport etter endt feltoppfølging i 2019.