Alle innlegg av Dammer.no

En god vår for fuglelivet på Starene

Fotograf Geir Inge Høines

Våren 2024 tegner til å bli et toppår når det gjelder antall fugl ved flomdammen på Starene. Særlig kortnebbgåsa opptrer i stort antall. Det er vanskelig å telle, men enkelte mener det kan dreie seg om opp mot 10 000 fugl som denne våren raster på Ilseng før de flyr videre mot Svalbard. Grågås, sædgås, hvitkinngås og kanadagås er andre gåsearter som opptrer. Et stort antall med stokkender, kvinender og krikkender bruker også tjernet daglig. Av mer sjeldne arter som er innom denne våren kan noteres sivhauk, amerikakrikkand og havørn.

Mye fugl har dagtrekk mellom Åkersvika og Starene, og dette bidrar til økt verdi både for Åkersvika og flomdammen.

Våtmarksgruppas prosjekter i 2022

I 2022 fikk Våtmarksgruppa tilsagn om tilskudd til graving av 4 nye dammer;

1 dam på Gaukom, Vestre Toten kommune, 2 dammer på Vendkvern i Hamar kommune (1 ny, 1 delvis restaurering av eksisterende dam), 1 dam på Sendstad i Ringsaker kommune, og 1 dam på Evenrudbekken i Stange kommune.

Ny dam på Vendkvern i Hamar, oktober 2022.

Bruk av Starene feltstasjon

Dam2

Starene feltstasjon kan leies til møter eller andre dagsopplegg.  


Feltstasjonen har stort møte-/oppholdsrom, kjøkkenkrok, ett soverom og eget ringmerkingsrom.

Ønsker du å  leie feltstasjonen (vi tilbyr ikke rom for overnatting), kontakt leder i Våtmarksgruppa Bjørn Erik Jønsberg, tlf.: 900 83 243 eller Carl Knoff, tlf.: 950 46 143. 

Ny dam på Nordvi i Stange med finansiering fra Korona-midler

I juni 2020 hadde Korona-pandemien satt sine klør i Norge, med store følger for næringslivet. Regjeringen satte da av midler til gode miljø-prosjekter som var «gryteklare» og kunne iverksettes raskt. Fylkesmannen i Innlandet (nå Statsforvalteren) tok da kontakt med våtmarksgruppa for å høre om vi hadde noen prosjekter som kunne iverksettes umiddelbart. Og det hadde vi!

Våtmarksgruppa foreslo å etablere ny dam på Nordvi, som erstatning for en svært verdifull dam som var i ferd med å tørrlegges på grunn av grøfting. Med en velvillig grunneier på laget skjedde prosjektarbeidet på rekordtid. 8. desember 2020 var en ny dam på 6 daa ferdigstilt. Det tar nok en del år før den blir like rik som den dammen vi mistet, men vi har stor tro på at denne dammen vil utvikle seg til en rik biotop.